Často kladené otázky

Termostatické ventily regulují teplotu vzduchu v místnosti ohřívanou topnými tělesy. Sestávají z ventilové části a z regulační hlavice. Pokud termostatické ventily udržují teplotu vzduchu v místnostech v optimální výši a v požadovaném rozsahu, zabraňují přetápění místností a tak dochází ke značným úsporám tepla na vytápění.
Do vytápěné místnosti proniká řada tepelných zisků, které zvyšují teploty vzduchu v místnosti. Vnitřní tepelné zisky, které vznikají přímo v místnosti, tvoří převážně zisky od spotřebičů elektrické energie a od přítomných lidí. Vnějším tepelným ziskem, který přichází do místnosti z vnějšího prostředí, je sluneční záření.
Předmětné termostatické ventily pracují tak, že při působení tepelných zisků vzroste teplota vzduchu v místnosti a následně se ohřeje hlavice termostatického ventilu. Hlavice začne uzavírat ventilovou část. Tím se sníží průtok do otopného tělesa, sníží se dodávka tepla do otopného tělesa a následně i do místnosti. Dochází k úsporám tepla na vytápění.

Hospodárné zabezpečení dodávky tepla ke konečnému odběrateli je řízeno platnou legislativou, zejména zákonem č. 406/2000 Sb. – o hospodaření s energií v platném znění. Prováděcím předpisem k zákonu je vyhláška č. 194/2007 Sb. v platném znění. Ta stanoví mezi jinými pravidla pro vytápění.
Je stanoven začátek a konec otopného období, a to na 1. září a 31. května s posunutím těchto termínů, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot. Dodávka se zahájí v otopném období, když dva dny po sobě poklesne průměrná venkovní teplota pod + 13 oC. Naopak dodávka se přeruší, nebo omezí v otopném období, když průměrná venkovní teplota vystoupí nad + 13 oC.
Základním regulátorem, který má občan k dispozici, je termostatická regulační armatura umístěná na každém otopném tělese. Tyto termostatické ventily neumožňují větší dodávku tepla než takovou, jaká je nastavena parametrem požadované vnitřní teploty na hlavici termoregulačního ventilu vytápěné místnosti. Termostatické ventily udržují nastavenou teplotní úroveň automaticky, bez nutnosti manuálního zásahu. Odběratel si tak sám řídí a určuje, kolik tepla odebere a využije pro své potřeby teplotního komfortu.
Na závěr je možno konstatovat, že není v silách žádného dodavatele energie, aby dodával energii, kterou odběratel nechce. Pokud poklesne dodávka tepla opatřením na stráně spotřeby tepla, např. snížením požadované teploty na hlavici termoregulačního ventilu, vrací se do rozvodného systému dodavatele nevyužitá tepelná energie. Toto teplo způsobuje navýšení energetických ztrát na straně dodavatele. Aby nedocházelo k ekonomické újmě, Havířovská teplárenská společnost, a.s. svým zařízením automaticky snižuje technické parametry dodávky tepla, optimalizuje svou dodávku tak, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám.

Tento dotaz se dotýká široké škály příčin nespokojenosti s nízkou teplotou otopného tělesa např. v bytovém prostoru. Zde jsou objektivně přiblíženy možné příčiny předmětného stavu i přesto, že domovní rozvody nejsou v naší správě a řešení tohoto problému přísluší majiteli Vašeho domu. Teplotní parametry teplonosného média odpovídající této venkovní teplotě jsou dodržené pro každý objekt zásobovaný teplem z dané předávací stanice dle tzv. ekvitermní křivky. Jinak řečeno naše společnost dodává při dané venkovní teplotě pro Váš dům jako celek dostatečné množství tepla o příslušné teplotě. V dnešní době jsou ve většině případů na otopných tělesech osazeny termostatické ventily, které umožňují individuální nastavení požadované teploty pro každou jednotlivou místnost. Je na Vás, jestli si naregulujete teplotu v obývacím pokoji na 19 °C, nebo na 20 °C. Situace teploty otopného tělesa v případě zatepleného domu s provedenou výměnou oken se rovněž diametrálně liší od nezatepleného domu s netěsnými okny. V případě, že Váš dům má provedenou termomodernizaci a potřeba tepla pro Váš byt byla v dané chvíli dostatečná pro splnění teplot nastavených termoventily v jednotlivých místnostech daných normou, pak otopné těleso dodává méně tepla a teplota povrchu je vlažná.

Objektová předávací stanice (dále jen OPS) je určená pro zásobování teplem a k přípravě TV bytových objektů občanské vybavenosti. Tlakově závislé OPS je vhodné nasadit, když v soustavě dochází k rekonstrukci potrubí TV (teplá voda, kdysi TUV teplá užitková voda), k celkové rekonstrukci předávacích stanic a při nové výstavbě tepelných sítí. Toto řešení předávacích stanic je přibližně o 20 % levnější než tlakově nezávislé předávací stanice. Teplonosná látka (horká voda) vstupuje do stanice a rozděluje se do otopné soustavy a výměníku TV. Po vychlazení se vrací zpět do okruhu tepelné sítě. Regulace teploty soustavy ÚT může být řešená dvoucestným regulačním ventilem, který je řízený ekvitermním regulátorem. Pro lepší vychlazení primární teplonosné látky může být soustava vybavená směšovacím okruhem. Soustava TV se skládá z deskového výměníku, trojcestného regulačního ventilu, směšovacího čerpadla a akumulačního zásobníku. Směšovací okruh a přesný návrh deskového výměníku zabezpečuje nízkou teplotu teplonosné látky vstupující do výměníku a tím snižuje možnost tvorby inkrustací na stěnách výměníku. Akumulační zásobník slouží na pokrytí špičkových odběrů TV.

V případě instalace objektové předávací stanice ve Vašem domě je součásti této stanice oběhové čerpadlo pro větev ÚT. Zdroj hluku může být hypoteticky od tohoto čerpadla přenášen do soustavy ÚT. Ze zkušeností můžeme tuto možnost vyloučit, pravidlem bývá vsunutí pružného tlumícího členu za čerpadlem a toto má hluk eliminovat od vibrací čerpadla. Stává se, že večer před spaním většina obyvatel v domě sníží teplotu otopného tělesa tak, že regulátor diferenčního tlaku na vstupu do soustavy ÚT není schopen tento stav zaregulovat a dochází ke generování hluku na přiškrcených armaturách. Doporučujeme se s tímto obrátit na majitele Vašeho domu, který je povinen zajistit hydraulické zaregulování vnitřního domovního rozvodu ÚT.

Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.
Jsou dva hlavní důvody pro aplikaci ekvitermní regulace:
•  Větší tepelná pohoda z důvodu potlačení dynamiky (kolísání) teplot v místnosti.
• Úspora energie, kdy není třeba zdroj tepla ohřívat na maximum a vydávat z něj největší výkon, ale pouze vydat takový výkon, který stačí k ohřátí místnosti na požadovanou teplotu v závislosti na venkovní teplotě.

Čtyřtrubkový sekundární rozvod tepla:

V horkovodní předávací stanici, dále jen PS, která je zpravidla umístěna v samostatně stojícím objektu, přes výměník tepla (tlakově nezávisle) dochází k ohřevu sekundární topné vody. Takto ohřátá topná voda je čerpadly rozváděna sekundárními rozvody tepla (dále jen SRT) do jednotlivých objektů. V okrsku jedné předávací stanice jsou zpravidla dva až několik desítek objektů.
V tomto typu SRT je centrálně připravována také teplá voda, která je rozváděna přívodním potrubím do jednotlivých objektů. Aby v každém okamžiku byla zabezpečena potřebná teplota teplé vody na jednotlivých výtocích, je součástí rozvodu teplé vody cirkulační potrubí. Teplá voda tak neustále cirkuluje mezi objekty a předávací stanicí, kde je teplá voda neustále dohřívána.

Dvoutrubkový sekundární rozvod tepla:

V horkovodní předávací stanici, která je opět zpravidla umístěna v samostatně stojícím objektu, dochází přes výměník tepla k regulaci teploty sekundární topné vody, avšak ekvitermní regulace je prováděna jen od teploty cca 70 °C. Topná voda o této teplotě je do jednotlivých objektů dodávána celoročně, tedy i přes léto, dvoutrubními sekundárními teplovodními rozvody (bez rozvodu teplé vody).
V každém z objektů, napojených na takovouto předávací stanici, je umístěna objektová předávací stanice. V této stanici je tlakově závisle (tj. přímým směšováním přívodní a vratné topné vody) upravována teplota topné vody dle ekvitermní křivky a současně je přes malý výměník připravována teplá voda. Ta však cirkuluje pouze ve vnitřním rozvodu zásobovaného objektu. Pro pokrytí odběrových špiček může být v některých případech instalován zásobník teplé vody.

Máte další otázky?

Konzumní 298/6a
736 01 Havířov – Šumbark

Tel: 596 494 116
Email: hts@htsas.cz