• Havířovská teplárenská společnost, a.s.
  • 596 494 116

 Toto je platné znění prohlášení, které je automaticky přidáváno ke každému e-mailu odeslanému ze společnosti Havířovská teplárenská společnost a.s.:

„- žádné skutečnosti a údaje v této zprávě obsažené nelze považovat za (není) veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou nebo nabídkou anebo závazným návrhem na uzavření smlouvy nebo přijetí Vašeho návrhu na uzavření smlouvy nebo nabídky dle Občanského zákoníku;

– obsahuje-li tento e-mail (zpráva) návrh na uzavření smlouvy (nabídku), pak jakékoli i nepodstatné změny, které v této nabídce učiníte, budou námi považovány za novou nabídku, naše společnost tímto ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, předem vylučuje přijetí tohoto návrhu smlouvy nebo nabídky s dodatkem/dodatky či odchylkou/odchylkami;

– obsahuje-li tento e-mail (zpráva) návrh na uzavření smlouvy, nebo je-li reakcí na Váš návrh na uzavření smlouvy, pak smlouva, která má na základě tohoto návrhu vzniknout,  bude uzavřena nejdříve okamžikem podpisu jejího písemného stejnopisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

– zpráva obsažená v tomto e-mailu není,  pokud nesporně z jejího obsahu nevyplývá opak, rovněž kvitancí dle § 1949 Občanského zákoníku.

– informace obsažené v tomto e-mailu, včetně jeho příloh, jsou určeny pouze zamýšlenému příjemci a mohou mít důvěrný charakter. Pokud jste obdržel(a) tento e-mail a/nebo kteroukoliv z jeho příloh omylem, uvědomte o tom, prosím, v odpovědi odesílatele a odstraňte tento e-mail ze systému. Upozorňujeme Vás, že šíření, zveřejnění, reprodukce či jiné užití obsahu tohoto e-mailu nebo jeho příloh je zakázáno. Odesílatel nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody způsobené obsahem či doručením tohoto e-mailu.“